KRITERIER

Strategy Awards belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. 

Strategiska vägval ska leda till framgång. Framgång ser olika ut för olika marknadssatsningar, men är alltid kopplad till insatsens syfte och mål, och innebär alltid ett positivt bidrag till företagets affär. 

Strategy Awards definierar de strategiska byggstenar som, enligt senare tids forskning inom beteendeekonomi, konsumentbeteende och marknadsföring, är avgörande för att lyckas. Byggstenarna reflekterar dagligt kommunikationsarbete, från målsättning till framgång och ligger till grund för hur bidragen beskrivs och bedöms.

De fyra byggstenarna är mål, lösning påverkan och framgång.

MÅL

Att formulera mål är ett avgörande vägval i alla framgångsrika marknadssatsningar.

Målen delas in i syfte och mätbara delmål. 

Syftet är utmaningen man ska möta, det man siktar på och har för avsikt att uppnå.

Det behöver inte vara mätbart.

Mätbara delmål är stegen på vägen mot syftet och ska, för att fungera, vara konkreta, realistiska, tidsbestämda och kvantifierbara.

 

Juryns bedömning: 

 • hur relevant är syftet?

 • hur rimliga är de mätbara delmålen?

LÖSNING

Lösningen är ett resultat av ett växelvis samspel mellan strategiska vägval och kreativitet.

 

De strategiska vägvalen (som är tävlingens fokus) lägger grunden för framgång och kan gälla angreppssätt, ämne, budskap målgrupp, kanaler med mera. Kreativiteten bidrar med unikitet, nya perspektiv, fantasi och magin i att gestalta det bekanta på nya sätt.

Lösningen kan bli allt inom den vidaste tolkningen av begreppen reklam och marknadsföring, från design och produktutveckling, via traditionell TV- och printreklam till content, event, PR, interna utbildningsprogram och medieval.

 

Juryns bedömning:

 • Hur relevanta är de strategiska vägval man gjort utifrån syfte och mätbara delmål? 

 • Hur underbyggs de strategiska vägval man gjort?

 • Hur speglar lösningen som helhet de strategiska vägvalen?

PÅVERKAN

Lösningens uppgift är att påverka människor. De oreflekterade känslor, stämningslägen och tillstånd som uppstår gör det möjligt för individen att fatta snabba och gynnsamma beslut.

En väl fungerande lösning överraskar, ger en känsla av förståelse, leder till välbefinnande och/eller framkallar andra önskvärda känslolägen. En lösning kan också ge upphov till eller provocera fram en reaktion. Det är sällsynt att människor påverkas av rationella argument.

Juryns bedömning:

 • Hur beskrivs påverkan som lösningen hade på människor?

 • Hur kopplar denna påverkan tillbaka till de strategiska vägvalen?

FRAMGÅNG

Positiv attityd hos målgruppen förväntas omsättas till önskat beteende. Även det omvända gäller, det vill säga att beteende som ger en positiv upplevelse leder till eller förstärker en positiv attityd. Beteende och attityder är därför ovillkorligt sammanlänkade och är lika viktiga för framgång. 

Framgången kopplar alltid tillbaka till arbetets syfte och mål. Det finns sju oavvisliga framgångsindikatorer enligt den forskning och praktik som för närvarande erkänns.

RELEVANTA ASSOCIATIONER

Bevisar att varumärket eller organisationen är väl positionerat; uppfattas som bäst på något betydelsefullt. 

 

GILLANDE

Bevisar att fler attraheras till varumärket. 

 

BETALNINGSVILJA

Bevisar att företaget kan ta mer betalt än konkurrenterna.

 

PRÖVAT

Bevisar förmågan att locka människor att prova erbjudandet.

KÖPT

Bevisar företagets försäljning och kraft att växa.

ÅTERKÖP

Bevisar att produkten eller företaget väljs om och om igen.

 

MARKNADSANDEL

Bevisar att företaget eller produkten kontinuerligt väljs framför konkurrenterna.

Juryns bedömning:

 • Hur beskrivs framgången?

 • Hur kopplar denna framgång tillbaka till den påverkan som beskrivs? 

 • Hur kopplar framgången tillbaka till syfte och mätbara delmål?

- BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG -

 • Facebook Social Icon
icons8-linkedin-96 (kopia).png