top of page

STRATEGISKA BYGGSTENAR TILLIKA KRITERIER

Strategy Awards belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. 

Strategiska vägval ska leda till framgång. Framgång ser olika ut för olika marknadssatsningar, men är alltid kopplad till insatsens syfte och mål, och innebär alltid ett positivt bidrag till företagets affär eller organisationens verksamhetsmål

Strategy Awards definierar de Strategiska Byggstenar som, enligt senare tids studier inom beteendeekonomi, konsumentbeteende och marknadsföring, är avgörande för att lyckas. Byggstenarna reflekterar dagligt kommunikationsarbete, från målsättning till framgång, och ligger till grund för både hur bidragen skrivs i inlämningsformatet och hur de bedöms av juryn.

De fyra byggstenarna är mål, lösning, påverkan och framgång

MÅL

Att formulera mål är ett avgörande vägval i alla framgångsrika marknadssatsningar.

 

Juryns bedömning: 

  • Utmaningen förmedlar varumärkets situation inför marknadssatsningen; vad problemet och/eller möjligheten var, vad de berodde på och varför de var ett problem / en utmaning. Utmaningen förmedlar även relevanta förutsättningar vad gäller t ex resurser, kategorin, konkurrenterna eller omvärldsfaktorer.

  • Syftet adresserar utmaningen och fångar det som behövde uppnås, ofta på lite längre sikt.

  • Delmålen är tydliga steg på vägen mot att uppnå syftet, de är relevanta, konkreta, realistiska, tidsbestämda och mätbara.

LÖSNING

Lösningen skapas i ett växelvis samspel mellan de strategiska vägvalen och kreativitet.

 

De strategiska vägvalen lägger grunden för framgången och kan gälla t ex ämnesval, budskap, målgrupp, synsätt på konkurrenter, kanaler eller angreppssätt. Olika vägval identifieras och utforskas så att slutliga vägval kan göras med större säkerhet, och andra väljas bort, för att bidra till en lösning som ger framgång.

 

Kreativiteten bidrar med unikitet, nya perspektiv, fantasi och magin i att gestalta det bekanta på nya sätt. Kreativitet = nytänk med relevans.

 

Lösningen kan vara allt inom den vidaste tolkningen av marknadsföring. Från produktutveckling och design, via TV- och printreklam till content, event, PR eller interna insatser.

Juryns bedömning:

  • De olika strategiska vägvalen utforskades på ett relevant sätt. 

  • Det strategiska vägval som slutligen gjordes är relevant och bidrar till att uppnå syfte och delmål.

  • Det strategiska vägvalet avspeglas i lösningen.

PÅVERKAN

Lösningens uppgift är att påverka människor i det ögonblick de möter lösningen. Känslor, stämningslägen och sinnestillstånd som då uppstår leder till sekundsnabba, oreflekterade beslut som omsätts till önskvärt värde för både mottagaren och företaget / organisationen. 

En väl fungerande lösning överraskar, ger en känsla av förståelse, leder till välbefinnande och/eller framkallar andra önskvärda känslolägen. En lösning kan också ge upphov till eller provocera fram en reaktion. Det är sällsynt att människor påverkas av rationella argument.

Juryns bedömning:

  • Lösningen väcker känslor som påverkar människor i önskad riktning.

FRAMGÅNG

Positiv attityd hos målgruppen förväntas omsättas till önskat beteende. Även det omvända gäller, det vill säga att beteende som ger en positiv upplevelse leder till, eller förstärker, en positiv attityd. Beteende och attityder är därför ovillkorligt sammanlänkade och är båda lika viktiga för framgång. 

Framgången kopplar alltid tillbaka till lösningens syfte och mål. Det finns sju oavvisliga framgångsindikatorer enligt den forskning och praktik som för närvarande erkänns.

RELEVANTA ASSOCIATIONER

Bevisar att varumärket, företaget eller organisationen är väl positionerat; uppfattas som bäst på något betydelsefullt. 

 

GILLANDE

Bevisar att fler attraheras mer till varumärket. 

 

BETALNINGSVILJA

Bevisar att företaget kan ta mer betalt än konkurrenterna.

 

PRÖVAT

Bevisar förmågan att locka människor att prova erbjudandet.

KÖPT / VALT

Bevisar företagets / organisationens kraft att växa genom nya kunder.

ÅTERKÖP / ÅTERVAL

Bevisar företagets / organisationens beständighet genom att det väljs om och om igen.

 

MARKNADSANDEL

Bevisar att företaget / organisationen kontinuerligt väljs framför konkurrenterna.

Juryns bedömning:

  • Lösningen ger framgång så som syfte och mätbara delmål avser.

bottom of page