top of page

KRITERIER

Strategy Awards belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. 

Strategiska vägval ska leda till framgång. Framgång ser olika ut för olika marknadssatsningar, men är alltid kopplad till insatsens syfte och mål, och innebär alltid ett positivt bidrag till företagets affär. 

Strategy Awards definierar de strategiska byggstenar som, enligt senare tids studier inom beteendeekonomi, konsumentbeteende och marknadsföring, är avgörande för att lyckas. Byggstenarna reflekterar dagligt kommunikationsarbete, från målsättning till framgång och ligger till grund för hur bidragen beskrivs och bedöms.

De fyra byggstenarna är mål, lösning, påverkan och framgång.

MÅL

Att formulera mål är ett avgörande vägval i alla framgångsrika marknadssatsningar.

Målen delas in i syfte och mätbara delmål. 

Mätbara delmål är stegen på vägen mot syftet och ska, för att fungera, vara relevanta, konkreta, realistiska, tidsbestämda och mätbara.

 

Juryns bedömning: 

  • Utmaningen förmedlar vad problemet och/eller möjligheten är, vad de beror på och varför.

  • Syftet adresserar utmaningen.

  • Delmålen är relevanta, konkreta, realistiska, tidsbestämda och mätbara.

LÖSNING

Lösningen är ett resultat av ett växelvis samspel mellan strategiska vägval och kreativitet.

 

De strategiska vägvalen (som är tävlingens fokus) lägger grunden för framgång och kan gälla angreppssätt, ämne, budskap, målgrupp, kanaler med mera. Kreativiteten bidrar med unikitet, nya perspektiv, fantasi och magin i att gestalta det bekanta på nya sätt.

Lösningen kan bli allt inom den vidaste tolkningen av begreppen reklam och marknadsföring, från design och produktutveckling, via traditionell TV- och printreklam till content, event, PR, interna utbildningsprogram och medieval.

 

Juryns bedömning:

  • De olika strategiska vägvalen utforskades på ett relevant sätt. 

  • De strategiska vägval som slutligen gjordes är relevanta och bidrar till att uppnå syfte och delmål.

  • Förutsättningarna och de strategiska vägvalen avspeglas i lösningen.

PÅVERKAN

Lösningens uppgift är att påverka människor. De känslor, stämningslägen och tillstånd som uppstår via oreflekterat tänkande får människor att snabbt fatta gynnsamma beslut.

En väl fungerande lösning överraskar, ger en känsla av förståelse, leder till välbefinnande och/eller framkallar andra önskvärda känslolägen. En lösning kan också ge upphov till eller provocera fram en reaktion. Det är sällsynt att människor påverkas av rationella argument.

Juryns bedömning:

  • Lösningen väcker känslor som påverkar människor i önskad riktning.

FRAMGÅNG

Positiv attityd hos målgruppen förväntas omsättas till önskat beteende. Även det omvända gäller, det vill säga att beteende som ger en positiv upplevelse leder till eller förstärker en positiv attityd. Beteende och attityder är därför ovillkorligt sammanlänkade och är lika viktiga för framgång. 

Framgången kopplar alltid tillbaka till arbetets syfte och mål. Det finns sju oavvisliga framgångsindikatorer enligt den forskning och praktik som för närvarande erkänns.

RELEVANTA ASSOCIATIONER

Bevisar att varumärket eller organisationen är väl positionerat; uppfattas som bäst på något betydelsefullt. 

 

GILLANDE

Bevisar att fler attraheras till varumärket. 

 

BETALNINGSVILJA

Bevisar att företaget kan ta mer betalt än konkurrenterna.

 

PRÖVAT

Bevisar förmågan att locka människor att prova erbjudandet.

KÖPT

Bevisar företagets försäljning och kraft att växa.

ÅTERKÖP

Bevisar att produkten eller företaget väljs om och om igen.

 

MARKNADSANDEL

Bevisar att företaget eller produkten kontinuerligt väljs framför konkurrenterna.

Juryns bedömning:

  • Lösningen ger framgång så som syftet avser.

bottom of page